header banner
Default

In sommige gemeenten in Limburg is de personenbelasting hoger vanwege lager inkomen


Table of Contents

  Hasselt -

  De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing liggen in Limburg met 886 iets onder het Vlaams gemiddelde van 899,45. De gemiddelde aanslagvoet voor de personenbelasting ligt in Limburg op 7,49 procent, terwijl het Vlaams gemiddelde 7,17 procent bedraagt. Limburgers verdienen minder, daarom liggen de aanslagvoeten iets hoger om dezelfde opbrengsten te krijgen.

  Sources


  Article information

  Author: Jacqueline Wiggins

  Last Updated: 1704248403

  Views: 1670

  Rating: 4.6 / 5 (118 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jacqueline Wiggins

  Birthday: 2020-05-24

  Address: 9756 Fry Lodge Apt. 083, Port Danielleport, SC 06771

  Phone: +3855133406589255

  Job: Marketing Manager

  Hobby: Coffee Roasting, Chess, Origami, Stargazing, Basketball, Knitting, Pottery

  Introduction: My name is Jacqueline Wiggins, I am a Adventurous, valuable, striking, exquisite, variegated, fearless, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.